top of page
donkerbruin met goud tibetaans boeddhistisch beeld
Dharmasun Logo Tibetan Buddhism Vajrayana

Dharmahuis Amsterdam

Tibetaans Boeddhistisch Meditatie Centrum in Nederland

Stichting Dharma Huis Amsterdam Beleidsplan, ANBI status en Privacy Beleid

Naam instelling: Stichting Dharma Huis Amsterdam

Stichting Dharma Huis Amsterdam beheert het Dharma House Amsterdam, een Tibetaans boeddhistisch centrum in Amsterdam.

Gegevens

Adres: Geldersekade 47
1011 EK Amsterdam 

Nederland

 

RSIN of Fiscaal nummer: 8604.97.276

Bankrekeningnummer: NL18 SNSB 0339 8034 44 t.n.v. Stichting Dharma Huis Amsterdam 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: een breed publiek in Nederland, met name in Amsterdam, van beginnende beoefenaars en geïnteresseerden in staat te stellen kennis te maken met het boeddhisme, met name, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Beleidsplan

Te verrichten werkzaamheden: 

Stichting Dharma Huis Amsterdam tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden en het faciliteren van de beoefening van de Dharma, aanbieden van informatie over de Dharma voor een breed publiek van beginnende beoefenaars en het organiseren van lezingen door leraren uit de lijn van Chokgyur Dechen Lingpa.  

Studie en meditatie staan centraal. Studie en meditatie dienen het persoonlijke en daarmee het maatschappelijk welzijn. 

 

Stichting Dharma Huis Amsterdam organiseert elke laatste zondag van de maand van 11:00 uur tot 12:30 uur in Amsterdam een meditatiebijeenkomst. Deze is toegankelijk voor donateurs en iedereen die geïnteresseerd is. We beoefenen dan de Boeddha Shakyamuni practice, geschreven door Mipham Rinpoche (1846-1912).

 

Stichting Dharma Huis Amsterdam probeert jaarlijks een (meerdaagse) activiteit te organiseren waar Chökyi Nyima Rinpoche wordt uitgenodigd, een leraar vanuit de Sangha van Chökyi Nyima Rinpoche, of uit de Tibetaans boeddhistische Nyingma of Kagyu traditie. 

 

De stichting heeft de intentie de activiteiten uit te breiden met andere gemeenschappelijke beoefeningen en instructieavonden.  

Wijze van verwerving, besteding en beheer van inkomsten

Stichting Dharma Huis Amsterdam verwerft haar inkomsten uit donaties en inkomsten uit activiteiten. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, vaste donaties, erfstellingen en door andere baten, bijvoorbeeld uit acties. 
 

De middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.   


De komende jaren zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor de te verrichten werkzaamheden als hierboven genoemd. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening aanhouden. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed.  
 
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als: 
- bankadministratie- en overboekingskosten 
- kosten van de website en provider 
- huur van de ruimte voor de maandelijkse meditatiebijeenkomst 

- kosten Zoom
 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 

Bestuur

Voorzitter: W. Noordman

Secretaris: H.J. van der Plas 

Penningmeester: W. Noordman

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2022 en 2023 heeft de stichting elke laatste zondag van de maand een meditatiebijeenkomst georganiseerd die zowel digitaal als in persoon kon worden bijgewoond. Ook werd er wekelijks een online Tara beoefening aangeboden. In 2022 vond wekelijks een Tonglen meditatie plaats en eens in de twee weken een stilte meditatie. Naast deze reguliere online activiteiten en meditaties in ons Dharmahuis is in 2022 een activiteit georganiseerd, namelijk een social event.

 

Lees meer hier over de boeddhistische activiteiten van Dharmahuis Amsterdam.

Financiële verantwoording

Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld in uw belang en heeft betrekking op de privacy van de bezoekers van deze website.

Voor statistische doeleinden worden op onze website bezoekersstatistieken bijgehouden; informatie zoals aantal bezoekers en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en heeft geen betrekking op de individuele bezoeker. De informatie uit deze statistieken is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de Nederlandse wet.

Deze site bevat links naar andere websites. Stichting Dharma Huis Amsterdam is in geen geval verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Stichting Dharma Huis Amsterdam is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Fotografie

Met dank aan Unsplash, Dharmasun / Shedrub / Tara's Triple Excellence, Wikipedia (dharmawheel) en de vele leden van onze nationale en internationale Sangha.

bottom of page